TITLES

děng kuān jù lí de liàn rén
  • INDIE Live Expo Winter 2023
  • 冒险及休闲及解谜
  • INDIE Waves

děng kuān jù lí de liàn rén

děng kuān jù lí de liàn rén
děng kuān jù lí de liàn rén
děng kuān jù lí de liàn rén
děng kuān jù lí de liàn rén

以“和重要之人间的距离”为题目的元虚构冒险谭。在崩坏之前拯救世界吧。

实况OK

© Scarlet String Studios

※此页内容引用自参展方报名表。